วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1.ปณิธาน

“ศูนย์บริการเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ใส่ใจการบริการ เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย พัฒนาวิชาการสู่ความเข้มแข็งของชุมชน”

2.วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการในการพัฒนาชุมชน”

3. พันธกิจ

1) งานสนับสนุนงานวิจัย

    1.1) ให้บริการครุภัณฑ์วิจัยและทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ที่เกื้อกูลต่องานวิจัยในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเพียงพอ

    1.2)ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือกลางมีส่วนร่วมในงานวิจัยร่วมกับบุคลากรในสถาบันและนอกสถาบัน

2)งานสนับสนุนการเรียนการสอน

    2.1)ให้บริการครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

    2.2)สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยระดับสูงในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

3)งานบริการวิชาการ

    3.1)จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

    3.2)ให้บริการและคำปรึกษาด้านห้องปฏิบัติการ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย

4) งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ

    4.1) บริการเครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบ ที่สนองความต้องการของหน่วยงานสถาบันศึกษา ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐและเอกชน

    4.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ ภายในประเทศที่มีความเข้มแข็ง ที่จะให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบได้อย่างครบวงจร

5)การพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือ

    5.1)ตรวจสภาพและบริหารจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ

    5.2)พัฒนาองค์ความรู้ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการขอมาตรฐานสากล

6) งานข้อมูลครุภัณฑ์ ทำการรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด