ประวัติศูนย์เครื่องมือกลาง

     มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลเพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการเครื่องมือ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ และสามารถส่งเสริมความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และสนับสนุนการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ  และ เทคโนโลยีขั้นสูง จึงจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุล” ขึ้นเมื่อเดือน มกราคม 2551 และต่อมาได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องปฏิบัติการกลาง” ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 

ต่อมาได้มีการสำรวจความต้องการการใช้ครุภัณฑ์ด้านงานวิจัย พบว่านักวิจัยมีความต้องการครุภัณฑ์เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ดำเนินงานต่อยอดงานวิจัย อีกทั้งยังมีนักวิจัยรายใหม่ที่มีความต้องการใช้ครุภัณฑ์ด้านอื่นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งสถานที่และครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการทำงานวิจัยและด้านการเรียนการสอน จึงได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ และให้บริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ยกฐานะ จากห้องปฏิบัติการกลาง        เป็น “ศูนย์เครื่องมือกลาง” หรือ “Central laboratory University of Phayao” (CLUP)  โดยภารกิจหลักของศูนย์เครื่องมือกลาง คือ

1) งานสนับสนุนงานวิจัย
2) งานสนับสนุนการเรียนการสอน
3) งานบริการวิชาการ
4) งานบริงานวิเคราะห์ทดสอบ
5)งานพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือ
6)งานบริการข้อมูลครุภัณฑ์